Inžinierske siete

KG systém

Pre vonkajšie kanalizačné rozvody dažďových  a komunálnych splaškových odpadových vôd o teplote max. 50°C, uložené v zemi, a pre priame uloženie v komunikáciách (tr. SN8). Systém je vhodný tiež pre kanalizačné prípojky.

Viac informácií

Tlakový systém PE

Pre vonkajšie rozvody studenej pitnej vody a úžitkovej vody, uložené v zemi o teplote max. 60°C a ďalej pre dopravu odpadových médií, rôznych kvapalín, tlakového vzduchu a pod. Je možné ho použiť aj pre bezvýkopové technológie a podtlakovou kanalizaciou.

Viac informácií

 

Tlakový systém PVC

Pre technologické rozvody rôznych médií (voda, vzduch, chemikálie) o teplote max. 50°C, a ďalej napr. pre tlakovú alebo podtlakovú kanalizáciu. Rozvody môžu byť realizované ako nadzemné, ale potrubie môže byť ukladané i v zemi.

Viac informácií

Šachty

Šachty sú určené pre kompletizáciu kanalizačných a odvodňovacích rozvodov z hladkých (prípadne korugovaných) kanalizačných trubiek (typy priebežné alebo zberné), ako domové revízne a čistiace šachty alebo na hlavních řadech. Je ich možné tiež využiť v drenážnych systémoch. Vpuste slúžia k odvodneniu chodníkov a komunikácií.

Viac informácií

Drenážne systémy

Pre plošné drenážovanie stavebných objektov proti vlhkosti, v poľnohospodárstve k plošnému odvodu vôd z pôdy, k zníženiu hladín spodných vôd, ako trativody, k odvodneniu parkovísk, chodníkov, športových ihrísk a pod. Káblové chráničky sú určené k mechanickej ochrane silových a komunikačných káblov, pri stavbe ciest a dialnic, železničných koridorov a inde.

Viac informácií

PP Korugovaná kanalizace - INCOR

Pre beztlakové podzemné systémy kanalizácie splaškovej, dažďovej, alebo sanitárnej mimo konštrukcií budov (kód oblasti použitia „U"), vykonávané v súlade s PN-EN 752 alebo projektované v súlade s PN-EN 1295-1.

Viac informácií