Hospodárenie s dažďovou vodou

Vsakovacie systémy

Pri mnohých nových projektoch sa vyskytuje problém, kam odviesť dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Plná kapacita existujúcej dažďovej kanalizácie neumožňuje pripojenie nových objektov a zvyšovaním množstva spevnených plôch sa znižuje možnost prirodzeného vsakovania vody. Tým sa narušuje hladina spodných vôd, zvyšuje sa riziko záplav. Možnostou návratu dažďovej vody späť do zeme je použitie vsakovacích systémov.

Viac informácií

Vsakovací systémy - RainboxII

Rainbox_210

Vsakovací systémy - Tunel

Tunel_210